.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...
هـر مـحـرم  غمـتـ روی دلـم تـازه تـر می شـود

مثـل زخمی که سرش بـاز شـده بـاشـد...!


دعـا  کـردن هـم 

            گـاهـی جرئـت مـی خــواهـد

خـدایـا ببخش 

                           گـسـتـاخـی امـ را


الـلـهم الـرزقـنـا تـوفیـق الـ ش ه ا ده 

تـا وقـتـی  زنـده انـد و هستـنـد 

نـمـی شـنـاسیـمـشان

وقـتـی هم کـه رفتـنـد

نـمـی فهـمـیمـشـان...ضـریـحـتـ

را دیـدم بیـشـتر هـوایـی شـدم...

ایـن رسمش نیسـت ..

دلمـ را بـا ش ش گ و ش ه بـفـرسـتـم.....

پـس خـودمـ چـی؟!تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی   

  بـه آرزوهـایـتـ رسیـده ام یـا نـه؟
ابزار هدایت به بالای صفحه