.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

پیشـانی

سَر

گلـو

سینـه

بـا ایـن روضـه ها مـن به بنـد بنـد وجـودت پیـوسـتم...
أَلسَّلامُ عَلَى الاَْعْضآءِ الْمُقَطَّعاتِخوشحـال اسـت 

دیـواری که زیـر میـخ بیـرق عَـزایـت 

تنـــش زخمے شُـد...کلمــات

از شمــا آبـرو گرفتنـد

و دست به سینـه اذن دُخـول

آقای زیـارت نامــه ها!
السَّلامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ...


تو الفبـای رحمتـی
و مـن آب بابای بنـدگی
مشـقِ امشبـم پر از خط خوردگی است
مرا قبول کن
حتی اگر هم شده با ارفـاق!

از کبوتـر های حرمت آموختــم

حتی تماشـــا کردن تــو

آدم را بـه جـایی می رسانـد

پـاره ی تنــم!
عکس تو را به قلبم سنجـــاق کرده ام
تا مرا با تو بشنــاسنــد
حالا بعد تو همه مرا می خواننــد:
مـادر شهیـــد
...

 + مادر شهید حسین بابا زاده،راهیان نور94، حرم دانیال نبی...


برای تــو باریـدَم

بُغضـم ختـمِ بخیـر شد...


بعد از رفتـنِ شما

مُدام به زندگی خودم 

شک می کنم!
ابزار هدایت به بالای صفحه