.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۱۲۶ مطلب با موضوع «تـاخـدا» ثبت شده است

اسلامی را دوست دارم

که بزرگتریـن معجـزه اش "کتـاب" است.

تو الفبـای رحمتـی
و مـن آب بابای بنـدگی
مشـقِ امشبـم پر از خط خوردگی است
مرا قبول کن
حتی اگر هم شده با ارفـاق!

وَ چـہ تغییـر کـرد

خوشـامـَد گویے هایمـان

صَلِّ عَلی محمّد حاجے ما نیـامـــــد.
به مَن حـق بده

به چیز هایی که نداده ای خُرده بگیرم!

چون من فقط بلـدم قابـل شمارش هـا را بشمـارم...


ٌِ#تــامّـل...

نرسید فردای وفــــــای به عهـدها
عمرم به پای از شنبـه بعد تمـام شد


ماه رحمت بود!
خدایا ببخش خیلی زحمت دادیم...مگر سقف آروزهایم 

مرا برابر تو خم کند!تازه داشتم به
 «یا مَن اَرجوهُ»های
بعد نماز
عادت می کردم!به رسمِ ادعیـه سلام بر ماه خدا...


ابزار هدایت به بالای صفحه