.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۲۳ مطلب با موضوع «حـجـاب» ثبت شده است

با نامحرم راحت نباشیم

ناراحت باشیم..بانو!

چادر مشکی ات

صِبْغَةَ اللّهِ

است...

تغییر فصل ها بی نتیجه بود!

سرمای زمستان هم کسی را باحجآب نکرد...

کلاه،بر سـرِ مـردان رفـت

که چـادر از سـرِ زنـان افتـاد/.


"17 دی،روزِ کشف حجاب"

چشم ها را باید بست
وقتی که در خیابان باید رفت!

یـک روز

سـرخی

خـون شهیـدان

چشمِ

دشـمنـانمـان

را می زد

وامـروز سیـاهـیِ چـ♥ـادرِ مـن...نزدیک ترین

حالت من به خدا

وقتیست

کـه چـــادُر به سر دارم..


بابا رفـت

و سربنـدش

را داد بـه مـن

امـروز اگـر

اسلحـه دستـم نیست

چـادر بـر سـرم کـه هسـت!

ابزار هدایت به بالای صفحه