.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۱۲۵ مطلب با موضوع «حجـج الله :: امام زمان(عج)» ثبت شده است

سَـرزمیـن آرزوهـا هم

دلـش شکسـٺ...

العجـــل!آمدنـت را 

کدام جُمعـه وعـده بگیـرم؟

موعـودِ ادیـان...تـا  آمدنـت دوازده روز...

تـا آمدنـت چنــد روز؟!
شب تَمام مے شـود

ودنیـــــا دوباره به خورشیــد

 اقتـدا خواهـد کرد...

ذکر 

روزهای ابری دلم

خورشید پشت ابر ادرکنی! 
جوابِ

مُحکــــــمِ 

تمـــــــــــــــــــامِ

مُتـَشابِـهــــــــــــــــــــات

العَجَـــــــل!

اینجـا
در غیـابِ تـو
ربیـــــــــــــــع
اوّلِ زمستــان است...
جمعـه هـا

فـطر

قربـان

غدیــر،

بی تـو

اعمـالِ وارد شده

همه اعیـاد ندبـه و زاری است...
ابزار هدایت به بالای صفحه