.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۶ مطلب با موضوع «دنیـا وآخرتـ» ثبت شده است

دنیـا بـازاریـسـت سـر راه آخرتــ...


مرگ استـراحت مطلـق اسـت از هـیـاهـوی زنـدگـی....
علـت مـرگ مـن خفگی اسـت بـابغـض گلـو ...
جـرم من "زنـدگیست 
و "مـرگ " هم 
مجـری قـانـون..!
مـرگ همیشـه بـد نیسـت!
گاهـی دست مهـربـانی اسـت که بیـدارت می کنـد از کـابـوسی طولـانی...
از لحظه ی تولد
شمارش معکوس
شروع شده برای مرگ
10..9....8...و...

ابزار هدایت به بالای صفحه