.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۲۷ مطلب با موضوع «مـوانـع» ثبت شده است

با صمیمیـّت هیچ

نـامحـرمی

محـرم نمی شـود...

در سـرنوشتـم

ایـن همـه بَـدی نبـود...

انگـار کـه

تقـدیـرم بـا اختیـار

کمی دسـت کـاری شـده!

جهان بینی من خود بینی است!
وقتی دنیای من،شده من

ما مدعیان پر ادعای شهادتیم...
که در جنگ با دشمن خودی در مانده ایم!
قبـر را می تـوان با پـول خریـد
امـا اسبـاب آرامـش در آن را...
وهمه رابه عقد دنیـا درآوردند مدتـ دار...

بـه بـزرگـیِّ خـدا بـایـد نـگـاه کـرد بـرای تـَرک گنـاهـانـِ کبیـره

وبـه کـوچـکی خـودمـانـ بـرای تـَرکِ صغیـره هـا...

تعقـیـبـات نمـاز صبـح  شـد
 سـقـوط آزاد در رختـخوابـــ؟!

ابزار هدایت به بالای صفحه