.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۱۲۶ مطلب با موضوع «تـاخـدا» ثبت شده است

کـاری کـه انـجـام مـی دادم نـمی دانسـتم درسـت یـا غلط؟!

تـورا کـه گـم کـردم..تـازه فهمیـدم چـه مـی کـردم...


مثـل خـوره انـداختـی بـه جـانـم ایـن کـه هـمـه گـنـه کـارنـد و مـنبهـتـریـنم بهتـرین
دربـه درشـد...!بـه دنبـال شـمـا..نـمـی دانست شـمـا از راه دلـ می آییـد نـه در..!
سـکـوت مـی کنـم تـا صـدای بـاران را بشـنـوم..

خـدا دارد بـامـن حـرف مـن  حـرف  مـی زنـد..

جـانم خـدا جـان؟!

کـنـکـور می دهـیـم بـرای رسیـدن بـه  تـو

بورسیـه ها ش ه ی د می شـونـد....!

دل بعـضـی هـایـمان شـده "حـرم سـرا "


انـقدر کـه غیـر تـو را راه داده ایـم بـه "حـرمت"

ابزار هدایت به بالای صفحه