.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۲۳ مطلب با موضوع «حـجـاب» ثبت شده است

خـدایـا
مـزّه ی چـادر را
بـه همـه ی آنهـا
کـه دلِ پـاک دارنـد!
بچشـان..

حجـاب یعنـی

پـوشاندن خـود

برای نپاشاندن جامعه..

که ایـن زن و مـرد نـدارد!

چادر مشکیم!
خط قرمز من است...

روز حجاب وعفاف است!

ومن سالها قبل 

هدیه امروز را

از مادرم گرفته ام!

"چادر"

گمانم سهمی از گریه هایت

روضه خوانی برای حجاب است...

ارزش حجـابـ از آن روز کشـف شـد..
کـه کشـف حجـابـ شـد/.

حجـاب دست وپـا گیـر

شـایـد...

امـّا گنـاه دست پـاوگیـر تـر...

بـدحجـابـی

ظلـم اسـت بـه چشـم هـای پـاکـ/.

ابزار هدایت به بالای صفحه