.: طلـوع آخـر:.

...طلـوعِ صبحِ شـبِ یلـدای انتـظارم آرزوسـت..
.: طلـوع آخـر:.

بِسْـمِ اللهِ الَّـذِی لا یَنسَـے مـَن ذَکـره...

"جمکــــــران"
خودش را بـرای تـو ساخـت
و مسجـد شد
مـن امـّا نه هنـــــوز!

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

تـو بـه آرزوی مـن رسیـدی!
نمی دانـم رسیـده ام به آرزوهـایـت یـا نـه؟
ای شهیـد...


نوشتـــــه هایـم
بغـضِ مکتـوب اسـت...


!کپے نوشتـه ها با ذکر طلـوع آخـر!


تـا قـضـا نشـدم بخـوان مَـرا...🍃

طَـأْطَـأَ کُـلُّ شَـرِیـفٍ لِشَـرَفِـکُـــــــمْ...

۲۳ مطلب با موضوع «حـجـاب» ثبت شده است

ویـزیتـور شیـطاننـد بـدحجـاب هـا...

برای پوشیدن چادر باید به آسمان نگـاه کرد 

آیـنه همیشه جواب خدا پسنـد نمی دهـد..دست وپـایـش مـی لـرزد..

امـا نـه چـون "تـو "را دیـده!

چـون تـا بـه حـال هیـچ نـامحـرمـی را نـدیـده...!

پ.ن:

بگـردی پیـدا میشـه!

 4 فصـل خـودش را حـراج نـگـاه حـرام کـرده!

زود مشتـری می شـونـد کسـانـی کـه بـه دنبـال حـراج فصلـی انـد..

آنقـدر از حجـاب زنـان گفتیـم!
کـه غافـل شـدیـم از پوشـش مـردان!
برادرم..!
آقـای محتـرم..!
ایـن طرز لبـاس پـوشیـدن نیسـت!
لطفـا شئونـات اسلـامی را رعـایـت کنیـد!
والسلـام...
جـانبـازی اسـت بـرای خـودش ایـن چـادرِ مـن!
دربـرابـر تـرکش هـای نـگـاه مسـمـوم تـکـه تـکـه مـی شـود!
امـا تسلیـم هـرگـز!

درس نخـوانـده "مـرجـع تقلیـد" شـده بـرای خـودش!

انقـدر کـه استفتـاء مـی کننـد،از "او"

کـه مـُد جـدیـد چیسـت؟!

ابزار هدایت به بالای صفحه